RODO


Klauzula informacyjna placówki – RODO

 1. Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24,
adres: ul. Słoneczna 65, 09-400 Płock
NIP: 774 240 89 64,  REGON: 610028070,
tel. 24 366 99 55, e-mail: sekretariat@sps24.edu.pl  (zw. dalej „SPS 24”).

Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzebSPS 24 i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

 • Skąd SPS 24 ma Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka?

Zgoda na przetwarzanie danych została wyrażona w czasie zapisania dziecka do SPS 24. Dane osobowe dziecka i jego opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do SPS 24.  Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki SPS 24.

 • W jakim celu SPS 24 przetwarza moje dane osobowe?

Dane uczniów i ich opiekunów prawnych przetwarzane są w celach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO*. Dodatkowo za Twoją zgodą dane przetwarzane są w celu udostępniania wizerunku i danych uczniów na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

 • Jakie dane osobowe są przetwarzane przez SPS 24?
 1. dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.,
 2. informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych),
 3. dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej,
 4. informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przezSPS 24,
 5. informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia,
 6. informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju,
 7. informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach [1],
 8. wizerunek  zarejestrowany   poprzez   instalację monitoringu   wizyjnego   w   budynku SPS 24w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony  mienia  i  zachowania  w  tajemnicy informacji,  których  ujawnienie  mogłoby  narazić stronę dziecka na szkodę[2],
 9. wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń – Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia.

[1]Punkty od a) do g) regulują przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tj.) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 tj.),

[2] art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tj.);

 • Komu SPS 24 przekazuje dane osobowe?

SPS 24przekazuje dane osobowe uczniów na podstawie przepisów określonych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących placówek oświatowych. Odbiorcami danych osobowych są m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Gmina Miasto Płock, Zarząd Jednostek Oświatowych,  MOPS, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, inne podmioty na wniosek np. Sądu.

Pewne dane mogą być przekazywane innym podmiotom (np. świadczącym usługę dziennika elektronicznego czy sekretariatu) po zawarciu przez SPS 24umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych są w tym przypadku:

 • WIZJANET SP Z O. O., REGON: 072145024, NIP: 5471837042, ul Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała,
 • KRAKFIN S.C., REGON: 351583171, NIP: 6772093708, ul. Bartosza Głowackiego 10b lok. 20, 30-085 Kraków.
 • Jak długo SPS 24 przechowuje Twoje dane?

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez SPS 24 przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt 3 w edukacji oraz z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[1] dla celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 • Jakie są Twoje  prawa?

Masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
 • poprawienia lub sprostowania danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO[1]),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO,
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@zjoplock.pl

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1)

[1] Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.)

[1] Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.)

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1)

Skip to content