DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku

Data publikacji strony internetowej: 30.06.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.04.2022

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy zamieszczane na stronie nie mają audiodeksrypcji
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany
 • Na stronie są linki, które nie zawierają treści
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt. Niektóre elementy wchodzące w skład struktury strony są analizowane pod kątem możliwych usprawnień.
 • Część dokumentów w formatach pdf, doc(x), xls(x), ppt(x) nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących, Wszystkie treści wprowadzone po 23 września 2018 r. niezgodne ze standardami WCAG2.1 zostaną dostosowane do wymogów dostępności, a treści wprowadzone przed 23 września 2018r. nie zostaną poprawione, poprawienie dostępności tych elementów niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za rozpatrywanie wniosków jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku, sekretariat@sps24.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 366 99 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku ma siedzibę przy ul. Słonecznej 65.

Informacje ogólne

Budynek wolnostojący. Dojazd autobusowy do budynku możliwy jest wzdłuż ulicy Słonecznej (przystanek Wesoła). W budynku nie ma windy. Dostępny jest schodołaz. Pomiędzy kondygnacjami można przemieszczać się za pomocą schodołazu. Szerokość drzwi wejściowych i klatki schodowej dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak jest automatycznego otwierania drzwi. W sekretariacie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
Dostępność wejścia do budynku przy ul. Słoneczna 65:

 • Dla klientów są dostępne dwa wejścia, od strony frontu i tyłu od strony kościoła. Obydwa wejścia dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Na parterze znajduje się: toaleta dla osób niepełnosprawnych, toalety damskie i męskie, sale zajęciowe. Na piętrze znajduje się administracja.
 • Dostępność korytarzy, schodów.
 • Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy, budynek wyposażony jest w schodołaz.
 • Parking dostępny jest przed wejściem do budynku, dojazd od ulicy Słonecznej. Są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.Skip to content