STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

PRZEDSZKOLE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

KONTAKT

DOKUMENTY SZKOLNE

OBIAD

RODO

O NAS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 24 W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA OD 1 WRZEŚNIA 2021R

 

Ogólne zasady

+ Szczepienie

 • rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

 • przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

 • minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

 • częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

 • w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu – NIE DOTYCZY UCZNIÓW

Wietrzenie

 • przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

Organizacja zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 • Rodzic ma obowiązek natychmiast poinformować dyrektora placówki o fakcie zachorowania lub podejrzenia zarażenia COVID-19 dziecka uczęszczającego do placówki lub osoby kontaktującej się z dzieckiem, oraz o fakcie przebywania osób kontaktujących się z dzieckiem na kwarantannie lub w izolacji.
 1. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły wyłącznie do wyznaczonego obszaru – strefa rodzica nie wcześniej niż na 5 minut przed rozpoczęciem lub końcem zajęć lub na teren szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 5. Dzieci z szatni do klas oraz z klas do szatni a potem do busa lub rodzica odprowadza nauczyciel lub pomoc nauczyciela – rodzic nie wchodzi na teren placówki poza strefę rodzica (wyjątek: konieczne spotkanie z nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły – zasady, miejsce spotkania ustala nauczyciel lub inny pracownik szkoły z którym to spotkanie ma się odbyć – miejsce, zasady spotkania ustalane są wcześniej przez mobidziennik, drogą mailową, telefoniczną lub rodzic prosi o rozmowę z nauczycielem przez osobę dyżurującą na wejściu do szkoły)
 1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 2. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
 3. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia – w każdej sali znajduje się numer telefonu do rodzica oraz każdy nauczyciel ma dostęp do nr telefonu rodziców w sekretariacie szkoły i przez mobidziennik. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 4. W szkole znajduje się termometr bezdotykowy, dezynfekowany po każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.
 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu – gabinet pielęgniarki lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 6. Sale i węzły sanitarne wyznaczone są dla poszczególnych klas w sposób umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego. Na terenie szkoły należy zachować dystans społeczny na miarę możliwości – jeśli nie ma takiej możliwości rekomenduje się używanie maseczek ochronnych
 7. Ustalono harmonogram/plan dnia/tygodnia dla klas, uwzgledniający m.in.:
 • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
 • korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
 • korzystanie ze stołówki szkolnej,
 • zajęcia na boisku.
 1. W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 2. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 • w miarę potrzeby nauczycielowi szkoła zapewnia maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji.
 1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 4. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę – pomoc nauczyciela czyści po klasie z którą miał/miała zajęcia.
 5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 7. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 10. Zasady korzystania z szatni – klasy młodsze korzystają z szatni przy wejściu głównym do szkoły a klasy starsze przy wejściu bocznym do szkoły – przy zachowaniu dystansu społecznego.
 11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.
 12. Personel obsługi, kierowcy i pracownicy administracji powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).
 13. Zajęcia pozalekcyjne organizowanych w szkole nie powinny odbywać się w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
 14. Ustala się konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

Organizacja zajęć na ZWWRD:

 

 1. rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły wejściem nr 1 mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. Rodzic przychodzi z dzieckiem do szkoły nie wcześniej niż na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 2. rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, pracownika szkoły przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Rodzic rozbiera dziecko w szatni i czeka tam aż po dziecko przyjdzie nauczyciel. Rodzic skraca czas pobytu w szkole do niezbędnego minimum i opuszcza placówkę wejściem nr 1.
 3. jeśli rodzic nie uczestniczy w zajęciach razem z dzieckiem to miejscem Jego oczekiwania na dziecko jest Jego samochód lub przestrzeń wyznaczona dla rodziców gdzie ma obowiązek zakrycia twarzy i zdezynfekowania rąk lub założenia rękawiczek i zachowania odpowiedniego dystansu
 4. w sali może przebywać 1 dziecko, nauczyciel oraz rodzic (w maseczce) ( w razie zajęć grupowych przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić rodzaj niepełnosprawności uczniów)
 5. po dziecko na zajęcia wychodzi nauczyciel do przestrzeni określonej do przebywania dla rodziców
 6. dziecko do rodzica po zakończonych zajęciach odprowadza nauczyciel z zachowaniem odpowiedniego dystansu i zaopatrzony w maseczkę
 7. w przerwie pomiędzy dziećmi po każdym dziecku następuje czyszczenie/dezynfekcja sali i sprzętu oraz wietrzenie
 8. do dziecka przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 9. dziecko przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 10. pod opieką nauczyciela/pomocy nauczyciela dzieci korzystają z łazienki na stałe przypisanej tylko dla danej grupy

a) w łazience znajduje się:

 • w widocznym miejscu instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
 • mydło, płyn do dezynfekcji rąk, ręczniki papierowe
 • rękawiczki i maseczki jednorazowe
 • podczas pomocy dziecku w czynnościach fizjologicznych nauczyciel/pomoc nauczyciela ma założoną maseczkę, rękawiczki jednorazowe
 • zużyte podczas powyższych czynności jednorazowe rękawiczki i maseczki wyrzucić należy do kosza zamkniętego, wyłożonego folią
 • po zakończeniu powyższych czynności nauczyciel/pomoc nauczyciela i dziecko myją dłonie
 1. z zajęć na sali SI mogą korzystać w jednym czasie dwoje dzieci i dwoje nauczycieli maksymalnie z zachowaniem odpowiedniego dystansu i nie korzystaniu z tych samych sprzętów
 2. z sali, w której odbywają się zajęcia, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym dziecku (wyznaczona przez dyrektora osoba po każdym dziecku dezynfekuje salę i sprzęt oraz wietrzy pomieszczenie)

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
 2. Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania – pilnują tego osoby dyżurujące na wejściach do szkoły.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Codzienne prace porządkowe oraz wietrzenie sal są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji.
 7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
 8. Wyznaczono miejsca/pojemniki do wyrzucania rękawiczek i maseczek jednorazowych.
 9. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
 10. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.

 

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 2. Osobom pracującym w jadalni zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 4. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
 7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.
 8. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
 9. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.
 10. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

 1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotneji pomocy przedlekarskiej w czasie trwania epidemii COVID - 19.

1.Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 –15.00.

2.Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami są zobowiązane do przestrzegania praw pacjenta, w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.

3.Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców.

4.W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym może przebywać tylko jeden uczeń, który powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu i usiąść w wyznaczonym miejscu. Uczeń nie powinien niczego dotykać.

5.W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, w czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami/dziećmi z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, stosuje następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, rękawice, fartuch ochronny.

6.W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w środowisku szkoły należy przestrzegać dystansu min.1,5 m. W kontaktach z pracownikami szkoły, rodzicami, w miarę możliwości ,minimalizuje się kontakty bezpośrednie, zamieniając je na porady telefoniczne.

7.W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły, tj. gorączka pow. 38 stopni Celsjusza, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, kieruje się osobę chorą do domu oraz zaleca kontakt telefoniczny z lekarzem POZ lub z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem. Dyrektor szkoły i pielęgniarką powinni być w kontakcie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i realizować jego zalecenia, co do sposobu postępowania z osobami z kontaktu. W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod nr 112-dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID-19”. Pielęgniarka poleca uczniowi/pracownikowi szkoły nałożenie maseczki i odizolowuje go w wyznaczonym przez Dyrektora szkoły pomieszczeniu do czasu przybycia opiekuna. Uczeń/pracownik nie powinien opuszczać budynku podczas przerw międzylekcyjnych lub

jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pomieszczenia, w którym został odizolowany. Pomieszczenie opuszczone przez ucznia, powinno być zdezynfekowane i przewietrzone.

8.Podczas udzielania świadczeń u ucznia/pracownika, u którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maseczka jednorazowa, rękawice jednorazowe, fartuch ochronny

 

 

Procedury COVID obowiązujące w naszej placówce od 01.09.2021

31 sierpnia 2021