SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 24 W PŁOCKU

Szkoła nasza istnieje od 1992 roku. Powstała jako „Szkoła Życia”, a w dobie reformy powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa Nr 24 oraz Gimnazjum Nr 9. Nowe Prawo Oświatowe od 1 września 2017 roku przekształciło powrotnie Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 w Szkołę Podstawową Specjalną nr 24.
Uczniami naszej szkoły są dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualne w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem oraz z innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Od września 2007 roku integralną częścią szkoły są Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju (obejmują terapią dzieci od chwili urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole), a w 2019 roku otworzyliśmy pierwszą "zerówkę".


Pracę z uczniem niepełnosprawnym wspierają specjaliści:

• Oligofrenopedagog – terapeuta świadomie i systemowo oddziałuje na wszystkie sfery poznawcze w celu optymalnego niwelowania skutków zaburzeń. Kreatywnie dostosowuje zadania do indywidualnego rozwoju funkcji psychofizycznych każdego dziecka. 

• Logopeda, neurologopeda – kształtuje umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

• Psycholog – służy wsparciem i pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom.

• Fizjoterapeuta – dba o zdrowie i kondycję fizyczną, wspiera rozwój psychomotoryczny.

• Surdopedagog – służy wsparciem i pomocą dzieciom z wadami słuchu, wspiera proces wychowania słuchowego dziecka.

• Tyflopedagog – służy wsparciem i pomocą dzieciom z wadami wzroku.

Podstawą przyjęcia dziecka jest orzeczenie o kształceniu specjalnym z publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Nabór do klas i zespołów wczesnego trwa przez cały rok.
Szkoła realizuje dowozy dzieci do szkoły na terenie gminy 2 autobusami.
Do dyspozycji dzieci dostępne są świetlice przed jak i po zajęciach.
Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt: rehabilitacyjny, sportowy, integracji sensorycznej, w pomoce dydaktyczne, komputery i edukacyjne programy komputerowe, interaktywne tablice multimedialne.
Szkoła posiada:
• pracownię metody Tomatisa
• EEG Biofeedback
• siłownię
• dostęp do Internetu
• salę komputerową
• salę Doświadczania Świata
• salę do prowadzenia Integracji Sensorycznej
• salę gimnastyczną
• duże ogrodzone boisko
• świetlicę
• gabinety logopedyczne
• gabinety terapeutyczne
• gabinety rehabilitacyjne
• gabinet psychologa
• gabinet pielęgniarki
• pracownie muzyczną
zajęcia dodatkowe:
Prowadzimy zajęcia metodami: Dennisona, Weroniki Sherborne, Integracji Sensorycznej, EEG Biofeedback, Vojty, Bobath, Knilla, Dobrego Startu, komunikacji alternatywnej i wspomagającej (Makaton, PCS, język migowy) oraz treningi : słuchowy metodą A.A. Tomatisa, koncentracji i uwagi Play Attention.
Nasza szkoła :
Jest przyjazna uczniom,
Zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole.
Wspiera i wzmacnia rolę rodziny.
Daje uczniom i rodzicom czytelną ocenę osiągnięć ich dzieci.
Pobudza do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań.
Oferuje różnego rodzaju formy i metody pracy.
Wszechstronnie stymuluje rozwój i uwzględnia potrzeby i możliwości dziecka.